Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Concept 4 Events: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Concept 4 Events B.V., gevestigd te Groningen, alsmede alle aan deze vennootschap gelieerde rechtspersonen, als gebruiker van deze algemene voorwaarden;

Contractant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Concept 4 Events een aanbieding heeft gedaan, een offerte heeft uitgebracht en/of met wie Concept 4 Events een overeenkomst heeft gesloten;

Decoration & Visuals: inrichting in de breedste zin van het woord voor evenementen en festivals;

Overeenkomst: de Overeenkomst gesloten tussen Concept 4 Events en Contractant;

Opdracht: de uit de Overeenkomst voortvloeiende door Concept 4 Events uit te voeren werkzaamheden;

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 2. Werkingssfeer 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Concept 4 Events, de door Concept 4 Events opgemaakte en verzonden offertes daaronder begrepen, alsmede op de tussen Concept 4 Events en Contractant gesloten Overeenkomst(en) en de daaraan voorafgaande rechtsbetrekkingen.

2.2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.3. Algemene voorwaarden van Contractant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Aanbieding en tot stand komen van de Overeenkomst 

3.1. Elke aanbieding is vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders in de offerte vermeld. Concept 4 Events is eerst gebonden nadat de Opdracht schriftelijk is aanvaard binnen de gestelde termijn van 30 dagen respectievelijk nadat bij een niet-schriftelijke opdrachtbevestiging met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

3.2. De overeengekomen prijs voor de Opdracht is – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – exclusief omzetbelasting, heffingen, invoerrechten en andere belastingen en/of rechten.

3.3. De door Concept 4 Events opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte of aanbieding bekende prijzen voor onder meer grondstoffen- en materiaalprijzen, ingrediënten, loonkosten en sociale lasten, alsmede accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Concept 4 Events worden geheven. Indien deze prijzen na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan heeft Concept 4 Events het recht deze wijzigingen aan Contractant door te berekenen. Contractant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat hij gehouden is enige schadevergoeding te betalen, indien de doorberekening van de gewijzigde prijzen tot een prijsverhoging leidt van meer dan 15% van de oorspronkelijk geoffreerde of aangeboden prijs.

3.4. Indien Contractant na ontvangst van de opdrachtbevestiging of nadat de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, om welke reden dan ook wijzigingen in de Opdracht wenst aan te brengen, is Concept 4 Events aan de wijziging slechts gebonden na schriftelijke akkoordbevinding. In dat geval is Concept 4 Events steeds gerechtigd alle uit de wijziging voortvloeiende schade, met inbegrip van winstderving en kosten, alles in de ruimste zin en berekend naar de op dat moment door Concept 4 Events gehanteerde prijzen en tarieven, aan Contractant in rekening te brengen.

3.5. Ter bepaling van de uit te voeren werkzaamheden dient Contractant alle daarvoor benodigde gegevens en bescheiden gratis beschikbaar te stellen.

3.6. Contractant draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan Concept 4 Events aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Contractant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Concept 4 Events worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Concept 4 Events zijn verstrekt, heeft Concept 4 Events het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de op dat moment door Concept 4 Events gehanteerde prijzen en tarieven bij Contractant in rekening te brengen.

Artikel 4. Duur, termijnen en uitvoering 

4.1. De Overeenkomst tussen Concept 4 Events en Contractant wordt aangegaan voor de duur van de overeengekomen Opdracht of de overeengekomen periode, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Een Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde kan uitsluitend worden beëindigd door een schriftelijke opzegging en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Overeenkomsten voor bepaalde tijd die na het verstrijken van de overeengekomen einddatum – stilzwijgend – worden voortgezet, worden verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2. De tussen Concept 4 Events en Contractant overeengekomen termijn of periode, is voor Concept 4 Events nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Contractant Concept 4 Events derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Concept 4 Events dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

4.3. Concept 4 Events zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment in Nederland bekende stand der wetenschap/techniek.

4.4. Concept 4 Events is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.5. Contractant stelt aan Concept 4 Events om niet ter beschikking de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water, riolering, telecommunicatie- en kopieervoorzieningen en gebruik van postfaciliteiten, een en ander voor zover naar redelijk oordeel van Concept 4 Events nodig voor een goede uitvoering van de Opdracht. Concept 4 Events verplicht zich deze voorzieningen naar beste vermogen te beheren. Tevens stelt Contractant aan Concept 4 Events om niet ter beschikking het gebruik van de Arbotechnische zaken waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO-voorzieningen.

4.6. De eindverantwoordelijkheid voor inrichting en apparatuur die door Contractant aan Concept 4 Events ter beschikking wordt gesteld, berust bij Contractant. Voor eventuele aansprakelijkheden op grond van de wet die op Contractant rusten als gevolg van tekortkomingen aan de inrichting en de apparatuur, vrijwaart Contractant Concept 4 Events.

Artikel 5. Catering 

5.1. Verplichtingen Concept 4 Events en Contractant 

5.1.1. Concept 4 Events bepaalt de keuze van de leveranciers. In geval hiervan schriftelijk wordt afgeweken op verzoek van Contractant, is Concept 4 Events gerechtigd eventuele prijsverschillen en overige kosten als gevolg van de afwijkende keuze van Contractant, aan Contractant in rekening te brengen. Contractant vrijwaart Concept 4 Events voor alle schade door deze leverancier(s) dan wel diens producten en/of goederen veroorzaakt.

5.1.2. Concept 4 Events is verantwoordelijk voor het schoonhouden van de keuken, counter, tafels, stoelen alsmede apparaten die onlosmakelijk zijn verbonden met de catering, alles voor zover gebruikt binnen de restauratieve faciliteiten en voor zover bereikbaar zonder apparaten te verschuiven en binnen alle door de wet- en regelgeving gestelde grenzen.

5.1.3. Contractant zorgt ervoor dat de voor de uitvoering van de Opdracht te gebruiken grondstoffen, halffabricaten en eindproducten per normale rolcontainer in de daarvoor te gebruiken ruimten kunnen worden aangevoerd en treft daarvoor zondig noodzakelijke voorzieningen.

5.1.4. Alle schoonmaakwerkzaamheden boven 1.80 meter, alsmede het schoonmaken van vloeren, wanden, afzuigkappen, plafonds, lichtarmaturen en ramen in de ruimten waarin de Opdracht is uitgevoerd, zijn voor rekening en uitvoering van Contractant, evenals de zogenaamde – periodiek uit te voeren – ‘dieptereiniging’.

5.1.5. Indien de aard van de Overeenkomst en de daarmee verbonden Opdracht dit vereisen, is Contractant verplicht te voldoen aan de eisen in verband met, en medewerking te verlenen aan het verkrijgen door Concept 4 Events van de benodigde vergunningen in het kader van de Drank- en Horecawet ten behoeve van het schenken van alcoholische dranken, dan wel andere vergunningen ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht.

5.1.6. Contractant is verantwoordelijk voor de bevordering van de samenwerking als bedoeld in art. 19 Arbeidsomstandighedenwet en coördineert in dat kader, onder meer, het opstellen van een gezamenlijk plan met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn al bedoeld in de Arbeidsomstandighedenwet.

5.1.7. Contractant is als eigenaar van het afval verantwoordelijk voor aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.